Algemene Voorwaarden

 1.  Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Personal Hockey Coach wordt geacht kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 2.  Deelname aan de trainingen van Personal Hockey Coach is op eigen risico. Personal Hockey Coach is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens de training.
 3.  Personal Hockey Coach is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen en materiële schade.
 4.  Personal Hockey Coach is club onafhankelijk en te gast op de trainingslocaties. Deelnemers dienen zich correct te gedragen op en rond de trainingslocatie.
 5.  Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. In geval van vernielingen en/of beschadiging door een deelnemer zullen de kosten van herstel of vervanging op de deelnemer worden verhaald.
 6.  Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de door Personal Hockey Coach aangegeven tijd aanwezig zijn.
 7.  Van deelnemers wordt een positieve houding verwacht t.o.v. de trainers, begeleiders en andere deelnemers.
 8.  Personal Hockey Coach is gerechtigd om deelnemers te weigeren indien dit nodig is vanwege de capaciteit, veiligheid, openbare orde e.d.
 9.  Personal Hockey Coach kan gemaakte foto’s en video’s gebruiken voor eigen doeleinden, zoals de website, social media, e.d. In geval van bezwaar hiertegen dient dit schriftelijk te worden gemeld voorafgaande aan de eerste training.
 10.  Trainingen gaan altijd door tenzij deze schriftelijk door Personal Hockey Coach worden afgezegd.
 11.  Tot een week voor aanvang van de eerste training kan geannuleerd worden. Administratiekosten hiervoor bedragen € 10,00. Nadien zal geen restitutie plaatsvinden.
 12.  Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald.
 13.  Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 14.  In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Personal Hockey Coach.